חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות פרטיות ואבטחה

 • מבוא

   1. ברוכים הבאים לאתר חברת פלא-קארד בע"מ (להלן בהתאמה: "האתר" ו"החברה") המספקת פתרונות אשראי מקוונים לארגונים וחברות (להלן: "השירותים").
   2. מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מפרטת את האופן בו החברה אוספת ומשתמשת במידע אודות המשתמשים באתר, ויחד עם תנאי השימוש באתר, מהווה הסכם משפטי מחייב בין המשתמש באתר לבין החברה. 
   3. על כן, כאשר הנך משתמש באתר, או בכל תוכן המופיע בו, הנך מצהיר כי קראת והבנת את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש ומסכים להם. 
   4. החברה שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה תציין במסמך את תאריך העדכון האחרון, והמשך שימושך באתר לאחר תאריך זה יהווה הסכמה מצידך למדיניות המעודכנת. 
   5. המסמך כתוב בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים כאחד. 
 • איסוף ושימוש במידע

   1. בעת שימושך באתר, החברה אוספת אודותיך הן מידע אישי מזהה, והן מידע סטטיסטי אשר אינו מזהה אותך באופן אישי. 
   2. מידע אישי מזהה נאסף ממך כאשר אתה פונה אל החברה באמצעות האתר, וכאשר אתה נרשם או מתקשר עם החברה לצורך קבלת שירותיה.  
   3. בפנייתך אל החברה באמצעות האתר תתבקש למסור פרטים אישיים ומזהים, אשר יאפשרו לחברה לספק לך מענה מתאים. פרטים אלה עשויים לכלול: שם מלא, כתובת מגורים, פרטי התקשרות, ופרטים אודות השירות המבוקש. 
   4. בהתקשרותך עם החברה לקבלת שירותים ומוצרים, תתבקש למסור פרטים אישיים ומזהים נוספים, אשר יאפשרו לחברה לספק לך את השירותים. פרטים אלה עשויים לכלול: 
    1. מידע אישי ופרטי התקשרות, כגון: שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון.
    2. נתוני ומסמכי זיהוי, כגון: מס' תעודת זהות, צילום או סריקה של תעודת זהות, תיעוד תהליכי אימות דיגיטליים.
    3. מידע פיננסי, כגון: פרטי כרטיס אשראי, פרטי חשבון בנק, מסמכים ודוחות פיננסיים רלוונטיים למתן השירות. 
    4. מידע הקשור לפניותיך בדוא"ל, צ'אט או הקלטות טלפוניות לצורך בקרה, מתן השירות ושיפורו.
   5. יובהר כי מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמך החופשית, ואין לך חובה למסור לחברה מידע כל עוד לא צוין במפורש כי הוא נדרש על פי חוק. עם זאת, הימנעות ממסירת הפרטים הנדרשים, או מסירת פרטים חלקיים/לא מדויקים, לא תאפשר לחברה להיענות לפנייתך ו/או לספק לך את השירותים באופן מיטבי או בכלל. 
   6. המידע שתמסור לחברה יישמר במאגרי המידע המאובטחים שלה, והשימוש בו ייעשה בהתאם לחוק ולהוראות מדיניות פרטיות זו, למטרות הבאות:
    1. מתן השירותים.
    2. שיפור חווית השימוש בשירותים, מדידת הביצועים של השירותים ושיפור התוכן והעיצוב שלהם.
    3. זיהוי, מניעה וטיפול באירועי אבטחת מידע, תקלות וניסיונות הונאה והתחזות. 
    4. אבטחת המידע והסייבר, עיבוד מידע סטטיסטי באמצעות איסוף וניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי).
    5. עמידה בדרישות החוק, צווים שיפוטיים, הנחיות רשויות ממשלתיות וכיו"ב.
    6. שמירה על זכויות צדדים שלישיים, לרבות קניין רוחני, פרטיות ולשון הרע.
    7. מענה לפניות, יצירת קשר ודיוור למשתמשים בשירותים.
   7. בכפוף להסכמתך מראש, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצרכי דיוור פרסומי ושיווקי, בכל אמצעי התקשורת המקובלים. באפשרותך להסיר את עצמך מרשימות הדיוור באופן עצמאי ופשוט, כמצוין בהודעות הדיוור שישלחו אליך. 
 • מידע אנונימי וסטטיסטי (עוגיות ונתוני לוג)

   1. בעת השימוש באתר, החברה אוספת נתוני לוג ומידע אנונימי אחר על המשתמש, לצרכים סטטיסטיים, שיפור השירות והאתר, והתאמתם לצרכי המשתמש. 
   2. נתוני לוג הם מידע סטטיסטי, מצטבר ולא מזהה לגבי פעילות המשתמש באתר, כגון: העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים המקוונים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) ממנה פנה, סוג הדפדפן ומערכת הפעלה של המשתמש, זמן הגלישה באתר ועוד. 
   3. נתוני לוג נשלחים מדפדפן המשתמש בעת הגלישה באתר, ונרשמים באופן אוטומטי על ידי שרת החברה. הנתונים אינם כוללים מידע אישי מזהה ולא ישמשו את החברה בשילוב עם מידע אישי מזהה. החברה עשויה לשמור נתוני לוג ללא הגבלת זמן. 
   4. מידע אנונימי וסטטיסטי נאסף על ידי החברה אף באמצעות עוגיות (Cookies).
   5. עוגייה היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, מעקב ושמירת מידע אודות משתמש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש באפליקציה. 
   6. החברה משתמשת בעוגיות וטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף של האתר, בדיקת תקינותו, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, אבטחת מידע, איסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאינו כולל מידע אישי ועוד.
   7. באפשרות המשתמש לסרב לעוגיות באמצעות הדפדפן, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימוש באתר ובשירותיו.  
 • שיתוף ומסירת מידע לצד שלישי

   1. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים מידע אישי מזהה שנאסף באתר, למעט במקרים הבאים:
    1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
    2. העברת מידע לספקים חיצוניים, לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים, בכפוף למדיניות הפרטיות, ותוך שימוש בכל האמצעים הנדרשים לשמירה על סודיות ואבטחה. החברה משתפת עם הספקים רק את המידע הנדרש להם לצורך מתן השירותים.
    3. במקרה בו החברה העבירה ו/או הסבה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שהצד השלישי יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
    4. בכל מקרה בו המשתמש הפר תנאי את מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או ניסה לבצע, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או להוראות כל דין.
   2. החברה רשאית להעביר את פרטי הקשר שלך לרשויות החוק במקרים הבאים:
    1. בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
    2. עם קבלת צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש.
    3. כאשר החברה סבורה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לאתר, לחברה ו/או לצד שלישי אחר.
    4. בכל מקרה בו החברה תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מסירת המידע נחוצה למניעת נזק חמור לחברה, ו/או למשתמש ו/או לצדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר.
   3. מידע אנונימי שאינו מאפשר זיהוי אישי, אינו נשמר בסודיות וישותף עם צדדים שלישיים לצרכי מחקר, סטטיסטיקה, שיפור השירותים וכיו"ב.
 • סודיות ואבטחת מידע

   1. החברה מתחייבת לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") התקנות שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות ובכלל זה תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז -2017 ("תקנות אבטחת מידע"), הנחיות רשם מאגרי המידע הרלבנטיות, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת.
   2. החברה תשמור על סודיות ואבטחת המידע של כל המידע של המשתמש ותנקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על המידע ואבטחתו, ותוודא כי גישה למידע תתאפשר לגורמים אשר קיבלו הרשאה לכך, לאחר שהוחתמו על ידי החברה על התחייבות לסודיות ואבטחת מידע.
   3. החברה עומדת בתקן PCI DSS ומיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומחמירים לאבטחת מידע על מנת לאבטח את המידע באופן מיטבי, ולמנוע כל שימוש לא מורשה בו, לרבות גניבת זהות ו"דיוג" (Phishing"). 
   4. בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות החברה, אין בהן בטחון מוחלט. באחריות המשתמש לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מכשיר הקצה דרכו הוא עושה שימוש בשירות (לרבות התקנת תוכנת אנטי וירוס, נעילת מחשב, וכו'), על מנת להגן על המידע המצוי במכשיר הקצה. 
   5. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר, הינו באחריות המשתמש ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישיים.
   6. החברה תדווח לרשויות הרלוונטיות על כל אירוע אבטחת מידע שעשוי לסכן ו/או לפגוע באבטחת המידע מייד עם היוודע לה על האירוע. 
 • זכות לעיון ותיקון המידע

  1. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, הנך זכאי לעיין במידע אודותיו המצוי במאגרי המידע של החברה, וככל שעיינת במידע ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך זכאי לבקש מהחברה לתקן או למחוק את המידע. 
  2. לצורך עיון במידע, תיקונו או מחיקתו, ובכל נושא אחר הנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אל החברה בדוא"ל info@pelecrad.co.il‏. החברה תפעל להשיבך בהקדם האפשרי.
  3. בכל נושא או מחלוקת בקשר למדיניות פרטיות זו, תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל-אביב-יפו, והכל בהתאם לדין הישראלי.
מעוניינים להצטרף?

נדאג שאחד ממומחי המכירות שלנו יחזור אליכם עם הפתרון המתאים ביותר לעסק שלכם.